dimarts, 22 de setembre de 2015

Continguts Competència Social i Ciutadana (GM)

Bon dia! Aquí teniu els criteris d'avaluació de l'assignatura de Competència Social i Ciutadana corresponent a la prova oficial d'accés. Aquests criteris seran els que nosaltres farem servir durant el desenvolupament del curs. Els comentarem durant els propers dies. Que vagi bé!

1. El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi.

Criteris d'avaluació:
 • Identifica la distribució en l'espai de continents, oceans i mars, i localitza i identifica les principals unitats de relleu i unitats hidrogràfiques al món, Espanya i Catalunya, com a escenari de les activitats humanes.
 • Identifica diferents tipus de recursos naturals renovables i no renovables i els relaciona amb casos d'impacte mediambiental derivats de la seva explotació. Identifica actuacions i accions humanes afavoreixin un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.
 • Llegeix i interpreta diferents tipus de projeccions cartogràfiques per representar la terra: mapes, plànols i imatges de suports convencionals i digitals. Usa les escales gràfiques i numèriques.

2. L'ocupació del territori: població i societat.

Criteris d'avaluació:
 • Interpreta indicadors demogràfics bàsics (natalitat, mortalitat, saldo migratori) com a mitjà per analitzar diferents tendències demogràfiques actuals. Identifica les causes i conseqüències dels principals moviments migratoris.
 • Reconeix alguns dels aspectes fonamentals de la institucionalització del poder polític a Catalunya, i identifica els orígens de les institucions actuals en l'època medieval.

3. Les arrels del món contemporani.

Criteris d'avaluació:
 • Reconeix alguns elements de canvi i de continuïtat de l'estat liberal respecte de l'Antic Règim, a partir de l'evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació amb el context europeu.
 • Identifica les revolucions i transformacions polítiques que donen inici a l'època contemporània i les relaciona amb diferents causes.
 • Valora els canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial. Analitza les formes de vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d'algun exemple proper.

4. Grans conflictes del segle XX.

Criteris d'avaluació:
 • Identifica els elements bàsics de l'ordre polític i social de la primera meitat dels segle XX i els relaciona amb les lluites socials i els conflictes bèl·lics. Caracteritza la situació a Catalunya i Espanya durant la II República i la Guerra Civil.
 • Compara els sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant l'evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.
 • Relaciona la creació d'organismes internacionals amb els processos de reconstrucció de l'ordre polític, econòmic i social després de conflictes bèl·lics.
 • Relaciona el procés de descolonització amb les seves conseqüències i la repercussió de l'imperialisme en l'actual configuració del món.

5. El món d'avui. Transformacions i desequilibris en el món actual.

Criteris d'avaluació:
 • Analitza els elements bàsics de l'organització política i administrativa de la Unió Europea, Espanya i Catalunya, així com dels òrgans principals de govern i el seu funcionament.
 • Valora els elements que conformen l'estat del benestar en les societats actuals i analitza situacions de desigualtat en l'accés als serveis bàsics.
 • Identifica els personatges i fets històrics més importants de la transició política i la democràcia a Espanya i a Catalunya.
 • Identifica els focus de conflicte en el món actual relacionant les seves causes amb factors històrics.
 • Valora les conseqüències de la globalització de l'economia, entre les quals la deslocalització i les noves formes de comerç. Analitza casos d'intercanvi desigual entre països.
 • Identifica el desenvolupament humà desigual a partir de contrast d'informació i d'indicadors socioeconòmics. Relaciona les polítiques de cooperació i solidaritat amb les desigualtats existents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada